Kwaliteit op de Linde

Het volgen van ontwikkeling

Toetsen voor inzicht

Op de Linde werken we met een aantal vaste methodes. Wanneer we toetsen afnemen, gebruiken we de toetsen die horen bij deze methodes en die laten zien of de leerlingen de leerstof goed verwerken. We maken ook gebruik van niet-methode gebonden toetsen van Cito. Dat zijn onafhankelijke toetsen die de voortgang van leerlingen laten zien ten opzichte van leeftijdgenootjes in het hele land. Ziet de leerkracht of de interne begeleider dat er iets niet goed gaat in de ontwikkeling, dan zoeken zij de ondersteuning die nodig is.

In groep 7 krijgen de leerlingen een drempelonderzoek die het niveau van het kind op dat moment meet. Aan de hand van het drempelonderzoek bepalen we waar in het laatste basisschooljaar nog extra aandacht aan mag worden besteed. In groep 8 maken alle leerlingen de Centrale Eindtoets van Cito.

De focus op de totale ontwikkeling

Op de Linde toetsen we om zicht te krijgen op de cognitieve ontwikkeling van het kind, maar wij laten ons niet enkel leiden door de toetsen en de uitslagen. Wij zien de cognitieve ontwikkeling van het kind als een geheel. Rapporten geven dan ook naast de cognitieve ontwikkeling vooral de totale ontwikkeling van het kind weer, met daarin expliciete aandacht voor de 21-eeuwse vaardigheden.

Uitstroom

Aan het einde van de basisschoolperiode gaat een leerling naar het voortgezet onderwijs. Welke school is het meest geschikt? Dat bepaalt u als ouders samen met uw kind. Als school geven we advies op basis van de totale ontwikkeling van het kind. We baseren dit op basis van de leerresultaten, het beeld dat we hebben van iemands werkhouding, motivatie en sociale ontwikkeling en de ontwikkeling die het kind laat zien als het gaat om de 21e eeuwse vaardigheden. Wij vinden dat er een goede balans moet bestaan tussen kennis en vaardigheden. Een leerling wordt aangenomen op een school wanneer er twee positieve adviezen zijn: het advies van de basisschool en het advies van bijvoorbeeld een onafhankelijke eindtoets.

Het is ons doel de leerlingen te begeleiden naar het voortgezet onderwijs waar ze zich thuis voelen. Daarbij kijken we naar de belangstelling, de capaciteiten, de inzet en werkhouding, de sociaal-emotionele gesteldheid en de persoonlijkheidsstructuur van de leerling. Natuurlijk zijn de uitslagen van toetsen belangrijk om de kwaliteit van een school in te schatten, maar we vragen u net als ons de kwaliteit van scholen in een breder perspectief te plaatsen.

Kwaliteitsverbetering

Op de Linde zijn wij voortdurend bezig met het verbeteren van ons onderwijs. Al onze keuzes maken wij in samenspraak met elkaar, maar vooral ook in samenspraak met de kinderen en ouders. We zien onderwijs als een voortdurende samenwerking tussen ouders, kinderen en leerkrachten. Alle keuzes die wij maken toetsen wij aan onze visie, missie en de wettelijke kaders. Ons onderwijs moet aansluiten bij datgene waar wij in de basis voor staan. Het moet betekenisvol zijn en bijdragen aan de totale ontwikkeling van het kind.

‘Als leerkrachten zijn we net als de kinderen voortdurend in ontwikkeling. Als team zijn wij voortdurend samen aan het leren en in gesprek over de kwaliteitsverbetering van ons onderwijs.’

Kwaliteitsverbetering en professionalisering

Het team van Kindcentrum de Linde is voortdurend in ontwikkeling. We vinden het erg belangrijk dat de kwaliteit van datgene wat we doen hoog is. Daarom organiseren onze intern begeleiders één keer in de maand een ondersteuningsvergadering voor de teamleden. Tijdens deze vergadering bespreken we de collegiale consultatie (het bij elkaar in de klas kijken), bespreken we casussen, bekijken we de leer- en ontwikkelopbrengsten nader en spreken we met elkaar over allerlei zaken die te maken hebben met het goed ondersteunen van de kinderen in de groep.