Veiligheid op Kindcentrum de Linde

In én om het kindcentrum

Veiligheid vinden we belangrijk bij de Linde, het is zelfs een voorwaarde om tot leren en ontwikkelen te komen. Wij voelen ons dan ook verantwoordelijk voor het creëren en behouden van een veilige sfeer op ons kindcentrum. Naast het hebben van een sociaal veiligheidsplan betekent dit dat de Linde ook werkt aan een veilige (verkeers)situatie in en rondom de school. 

Sociale veiligheid

Een veilige omgeving voor kinderen, ouders en medewerkers houdt in dat er een prettige sfeer op ons kindcentrum is. Hoe we dat realiseren hebben we omschreven in ons sociaal veiligheidsplan. Daarin staat hoe wij omgaan met onveilige situaties, meldingen, pesten en incidenten. We hebben een vertrouwenspersoon, een aanspreekpunt pesten en een coördinator sociale veiligheid en er is een anti-pestprotocol. Daarnaast hebben we aandacht voor relationele en seksuele ontwikkeling en voor mediawijsheid.
Op SKOBOS-niveau hebben we een klachtenregeling en een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Verkeersveiligheid

De Linde heeft het Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL). Dat houdt in dat we voldoen aan een aantal verkeersveiligheidscriteria die bijvoorbeeld betrekking hebben op de schoolomgeving en onze verkeerseducatie. Op de Linde werken we hieraan door verkeersles te geven, verkeersexamens af te nemen en de ANWB uit te nodigen voor schoolbrede verkeersactiviteiten. Ook hebben we regelmatig overleg met de gemeente en de politie over onze verkeersveiligheid.

Om de verkeersveiligheid op Kindcentrum de Linde te waarborgen hebben we een werkgroep opgericht waarin 3 teamleden vertegenwoordigd zijn. 

Het volgende filmpje geeft uitleg over het BVL.