Ondersteuning op de Linde

Oog voor ieder kind

Ieder kind heeft zijn eigen, unieke behoeften, kwaliteiten en talenten. De Linde wil die behoeften in kaart brengen en erop inspelen door de ondersteuning te geven die de leerling nodig heeft. Daarbij richten we ons op de volgende zaken: 

Handelingsgericht werken

Door handelingsgericht te werken gaan we uit van onderwijsbehoeften. Wat heeft ieder kind nodig om zijn doelen te bereiken? De onderwijsbehoeften geven aanknopingspunten voor de pedagogische en didactische aanpak van de leraar, de omgang binnen groepjes en de inrichting van de omgeving. De leerkracht begeleidt de leerlingen en wordt hierbij gecoacht door de intern begeleider, zijn collega’s en de schoolleider.

Op de Linde werken we vanuit een cultuur waarin leerkrachten voortdurend bij elkaar in de klas kijken en met elkaar in gesprek gaan over het onderwijs en hun klas. Wij vinden het belangrijk om kinderen en ouders hier optimaal bij te betrekken. Wij praten dan ook niet over, maar vooral met de kinderen over hun onderwijs en ontwikkelbehoeften.

Het ondersteuningsteam

Het ondersteuningsteam (OT) geeft ondersteuning op maat en bestaat uit de leerkracht van het kind, de interne begeleiders, de orthopedagoge, de ouders van het kind en eventuele andere (externe) partners. Aan de hand van een groeidocument formuleert de leerkracht samen met het kind en de ouders de hulpvraag. Deze staat centraal in het OT, samen met de vraag over wat de leerkracht nodig heeft om in de behoefte van het kind te kunnen voorzien.

De intern begeleiders voeren structureel overleg met de leerkrachten en doen groepsbezoeken. Ze geven advies en reiken materiaal aan waarmee de leerkracht en alle kinderen geholpen kunnen worden. Kunnen de problemen niet door het team zelf worden opgelost, dan schakelt het team de benodigde hulp in.  Deze richten we met name op het verwerven van handvaten voor leerkrachten om leerlingen in de klas te ondersteunen

‘Op de Linde sluiten we met ons onderwijs zo goed mogelijk aan op de ontwikkelingsbehoefte alle kinderen op onze school. Dat is in onze ogen passend onderwijs’

Ondersteuning bij dyslexie

Omdat we op de Linde met een protocol werken, signaleren we problemen die wijzen op dyslexie al vroeg. Dan benaderen we de ouders en bespreken we het met de leerkracht, de interne begeleider en het zorgteam. Samen stellen zij een plan op dat richting geeft en steeds kan worden aangepast. Op basis daarvan geven we hulp en ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan extra tijd bij toetsen, aan ingesproken toetsen en aan extra oefening.

Heeft uw kind ernstige dyslexie? Dan bieden we het computerprogramma Kurzweil aan. Omdat niet iedereen hier baat bij heeft kijkt de intern begeleider eerst of het voor uw kind geschikt is.

Extra uitdaging voor de meer- en hoogbegaafde kinderen

Omdat we ernaar streven zo goed mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van al onze leerlingen richten we ons ook op meerbegaafde kinderen. Alleen begaafdheid is namelijk geen garantie voor een goede ontwikkeling. Begaafde kinderen leveren op school meer dan gemiddelde prestaties op één of meerdere terreinen. Denk bijvoorbeeld aan het cognitieve functioneren, creativiteit, motorische vaardigheden en sociale omgang.  

We proberen op de Linde de leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong zo snel mogelijk te signaleren en ze aan de hand van hun specifieke onderwijsbehoefte te begeleiden. We ondersteunen de leerkrachten om het onderwijs in de klas zo uitdagend mogelijk te maken en te laten aansluiten bij de ontwikkelbehoefte. Omdat juf Marie Annick specifieke kennis en kunde heeft op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid, speelt ze een centrale rol in de ondersteuning van onze leerkrachten.

Buiten de eigen groep kunnen meer- en hoogbegaafde leerlingen meedoen in de bovenschoolse Plusklas. Plaatsing in deze bovenschoolse Plusklas kan alleen plaatsvinden wanneer een protocol doorlopen is wat op bestuursniveau gehanteerd wordt. Ouders worden volledig betrokken bij dit proces.

Passend onderwijs

De Wet op Passend Onderwijs is er om meer kinderen, eventueel met extra ondersteuning, aan het reguliere onderwijs te laten deelnemen. Passend Onderwijs is de term voor de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Scholen werken in samenwerkingsverbanden en maken afspraken met elkaar om ervoor te zorgen dat elk kind het onderwijs krijgt dat bij hem of haar past. Lees meer over Passend Onderwijs op de website van SKOBOS