Het onderwijs op de Linde

Ontwikkelen: zo doen we dat

Kindcentrum de Linde streeft naar een goede balans in kennis en vaardigheden op diverse gebieden. Denk hierbij aan de vakken als rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, maar ook aan creativiteit, wereldoriëntatie en samenwerken. Wij vinden het erg belangrijk dat er voortdurend een verband bestaat tussen kennis enerzijds en de ontwikkeling van vaardigheden anderzijds. Dat wat je leert moet meerwaarde hebben, moet betekenis hebben voor je toekomst. Betekenisvol onderwijs dus, met een gezonde aandacht voor ICT-geletterdheid.

Om ons onderwijs op die manier in te richten werken we als volgt:

We kiezen passende methoden, materialen en werkvormen

Een dag op de Linde ziet er afwisselend uit. We gebruiken verschillende methoden, materialen en werkvormen om de leerlingen zichzelf te laten ontwikkelen. De keuzes voor methodes en materialen maken we heel bewust en bij de werkvormen die we kiezen houden we rekening met verschillen tussen leerlingen. We geven instructies, focussen op samenwerken, houden kringgesprekken en laten leerlingen zelf gegevens verzamelen.

In groep 1 tot en met 3 stimuleren we kinderen met ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) om in hun ontwikkeling steeds een stap verder te zetten. Dat doen we door ze te laten werken in betekenisvolle thema’s, zoals bijvoorbeeld circus, waarbij ze ruimte krijgen voor eigen initiatief. We proberen met ons onderwijsaanbod steeds nét iets op de leerling vooruit te lopen, maar wel zodanig dat het voor de leerling bereikbaar blijft (zone van naaste ontwikkeling). Het doel is dat kinderen hun persoonlijkheid in brede zin kunnen ontwikkelen. 

Vanaf groep 4 werken we met Ontdekwerk, om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de talenten van onze leerlingen. Het is een veelzijdige manier van lesgeven door experts (leerkrachten, maar bijvoorbeeld ook professionals van buiten de school) waarbij onze vier kernwaarden centraal staan. Groepsgewijs werken kinderen aan projecten, waarbij we kennis overdragen en met uiteenlopende opdrachten en activiteiten de verbinding leggen naar vaardigheden. Een voorbeeld van zo’n project is het opzetten van een restaurant. De kinderen van groep 8 bedenken zelf een origineel menu, zorgen voor financiele middelen, doen inkopen en bereiden een diner. Andere voorbeelden zijn het opzetten van een reisbureau door groep 6 en het houden van een interview met een boer door groep 4. Bij ieder project hebben de kinderen kennis nodig om tot de uitvoering van de vaardigheid te komen. De leerkracht stimuleert, motiveert en coacht tijdens het gehele proces, het eigenaarschap blijft bij de leerlingen.

We sturen op zelfstandig denken en werken

Ondersteuning die aansluit bij de behoefte van het kind
Ondersteuning die aansluit bij de behoefte van het kind

Ons doel is leerlingen op te leiden tot zelfstandige en kritische mensen. We steken dan ook in op zelfstandig werken: individueel, in tweetallen of in groepjes. De leerlingen krijgen dag- en weektaken die ze zelf plannen, uitvoeren en evalueren. Dit bevordert de zelfstandigheid, het samenwerken, het probleemoplossend vermogen en de vaardigheid zelf doelen te stellen en keuzes te maken. Ook vinden we het belangrijk dat de leerlingen hun eigen mening kunnen vormen en voor zichzelf opkomen. Leerlingen moeten datgene kunnen doen waar zij zich goed bij voelen.

‘Als je het goed doet, dan hebben de leerlingen niet eens door dat ze aan het leren zijn’

We zorgen voor iedereen

Ieder kind moet de eindstreep kunnen halen die binnen zijn of haar mogelijkheden ligt. Het is aan ons om het kind daarin te stimuleren, te begeleiden en uit te dagen eigen talenten te ontdekken. Dat doen we niet alleen in de vakken rekenen en taal, ook gym en creatieve vakken zijn essentieel. We zorgen in het onderwijs voor een balans tussen cognitie, sociaal- emotionele en creatieve ontwikkeling. We halen bijvoorbeeld graag de natuur de klas in, en voor een excursie gaan we zelf de deur uit.

We leggen een focus op sfeer en gedrag

Een informele en plezierige sfeer waar leerlingen en leerkrachten elkaar spontaan aanspreken: het stimuleert het zelfvertrouwen van leerlingen. Om die sfeer te creëren vinden we het belangrijk om naast hard te werken ook momenten te hebben waarin we samen vieren. Ook besteden we volop aandacht aan hoe we met elkaar om willen gaan, elkaar respecteren en de ander accepteren. We vinden het zelfvertrouwen, de weerbaarheid en het welbevinden van onze leerlingen belangrijk. Daarmee kunnen zij hun eigen mogelijkheden ontdekken en zichzelf plaatsen binnen onze de maatschappij. 

We richten ons op ICT en ontwikkelingen van de 21e eeuw

‘Wat is er veel veranderd!’, zeggen ouders als ze hun kinderen naar school komen brengen. Gelukkig maar, denken wij dan. We leven in de 21e eeuw! Een eeuw waarin andere vaardigheden belangrijk zijn geworden. In een wereld die ingericht is met personal computers, smartphones, tablets en mobiele telefoons hebben we vaardigheden nodig als samenwerken, communiceren, netwerken en ICT-geletterdheid. In ons onderwijs richten we ons op deze 21st Century Skills. De integratie van ICT ligt vast in onze visie en is kenmerkend voor de manier waarop we op de Linde lesgeven.

‘Op de Linde hebben we veel aandacht voor ICT-vaardigheden. We werken bijvoorbeeld met tablets en met Snappet’

We verbeteren ons proces, structureel

Ons team van leerkrachten en pedagogisch medewerkers overlegt iedere maand over beleidsontwikkelingen, onderwijsvernieuwingen, vorderingen van de schoolplannen en bespreekt en evalueert beleid en de uitvoering hiervan. Aansluitend aan de teamvergadering is er ruimte voor bouwoverleg. Dan komen de leerkrachten van de onderbouw en de bovenbouw samen. Zij gaan in gesprek over zaken die alleen hun eigen bouw betreffen.  

Om het onderwijs op Kindcentrum de Linde te blijven verbeteren werken we met onderwijsinhoudelijke leerteams. Ieder leerteam is verantwoordelijk voor een aantal deelgebieden uit het schoolplan en wordt geleid door een coach, één van de leerkrachten. Op deze manier geven we eigenaarschap niet alleen vorm in ons onderwijs, maar ook in onze eigen professionalisering.