Missie en visie

Groeien op de Linde

De Linde is een kindcentrum. Dat betekent dat we een plek zijn waar zowel kinderopvang als basisonderwijs wordt aangeboden, op basis van dezelfde visie, regels en afspraken. Pedagogisch medewerkers van de opvang en de leerkrachten van het onderwijs werken intensief en als één team samen en worden aangestuurd door een gezamenlijke directeur, Willem Leermakers. Dit zorgt voor een doorgaande leerlijn die de kinderen duidelijkheid en structuur geeft.

Onze missie

Allemaal geloven we dat Kindcentrum de Linde een plek moet zijn waar kinderen zich kunnen ontwikkelen door zichzelf en anderen te ontmoeten. Een plek waarin dit kan is volgens ons gebouwd op basis van eigenheid, eigenaarschap, vertrouwen en creativiteit.

  • Eigenheid: kinderen mogen zichzelf zijn op de Linde, zo kunnen we ons richten op datgene wat zij goed kunnen en wat zij willen leren. Verschillen tussen kinderen gebruiken we om samen van en met elkaar te leren.
  • Eigenaarschap: dat waar je zelf een stem in hebt zorgt voor meer betrokkenheid. Daarom willen we dat kinderen eigenaar zijn van hun eigen leerproces en een stem hebben in datgene wat ze willen leren.
  • Vertrouwen: wij geloven in de kracht van kinderen, in hun talenten, hun kwaliteiten. We hebben ongelimiteerd vertrouwen in de veerkracht en in de potentie van ieder kind en het is aan ons om die optimaal aan te spreken.
  • Creativiteit: er is nooit één oplossing voor een vraagstuk. Er is niet één manier van leren. Op Kindcentrum de Linde leren en ontdekken kinderen op hun eigen manier en kunnen zij hun eigen creativiteit gebruiken.

Met deze kernwaarden op ons netvlies geven we het onderwijs en kinderopvang op de Linde vorm.

kinderen
kinderen

Onze visie

De Lindeboom staat symbool voor groei, verbondenheid en een plek voor ontmoetingen.

  • Groei. We willen leerlingen laten groeien in hun persoonlijkheid en talenten door te leren met het hoofd, het hart en de handen. Hetzelfde geldt voor onze leerkrachten die, door zelf ook te leren, de school blijven verrijken.
  • Verbondenheid. Een mens maakt zijn hele leven verbindingen: we gaan vriendschappen aan, hebben werkrelaties, maken afspraken. Op school staan kinderen ook in verbinding met elkaar en met de omgeving. Vanuit die verbindingen prikkelen wij leerlingen een bijdrage te leveren aan de samenleving.
  • Ontmoetingen. De school is een plek om elkaar te ontmoeten: tijdens de les, in de pauzes en ook daarna.

Ontwikkelen in verbondenheid, dat is het motto van de Linde. Daarmee zorgen we ervoor dat kinderen zich ontwikkelen naar volwaardige, kritisch denkende en sociale wereldburgers. En naar mensen die terug kunnen kijken op een fijne bassischooltijd.

Hoger & gewaagd doel

Vanuit de missie en visie hebben we een hoger en gewaagd doel geformuleerd:
Ons hoger doel vatten we samen in de uitspraak ‘ontwikkelen in verbondenheid’. Onze opdracht is dat kinderen zich ontwikkelen naar volwaardige, kritisch denkende en sociale wereldburgers. Een ‘Linde-kind’ heeft de bagage om intrinsiek gepassioneerd en gemotiveerd zichzelf te ontwikkelen tot een bovenal gelukkige en sociale wereldburger en kijkt terug op een fijne tijd bij ons kindcentrum.

Een gewaagd doel is een inspirerend toekomstbeeld waar je samen aan werkt. Bij Kindcentrum de Linde hebben we dat als volgt geformuleerd: we besteden veel aandacht aan de zelfstandigheid en het eigenaarschap van het eigen leerproces. Kinderen leren er met hoofd (kennis), hart (beleving en gevoel) en handen (vaardigheden). De leerkrachten zijn instructeur, begeleider en coach en stemmen het onderwijs af op de onderwijsbehoeften van de kinderen. Er is ruimte voor eigen inbreng, samenwerkend leren en talenten. Wij stimuleren kinderen en collega’s om gebruik te maken van elkaars kwaliteiten. Het kindcentrum en ouders zien elkaar als partner en spelen beiden een belangrijke rol in de opvoeding van de kinderen. Samen staan we sterk.

Wilt u meer weten over onze missie en visie en over hoe het onderwijs op ons Kindcentrum is ingericht? In onze schoolgids vindt u alle informatie.