De medezeggenschapsraad van de Linde

Behartiging van alle belangen

De medezeggenschapraad (MR) van Kindcentrum de Linde behartigt de belangen van leerlingen, ouders en het leerkrachtenteam. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de school en moet met bepaalde documenten en beslissingen instemmen willen deze geldig zijn. Denk hierbij aan het schoolplan, het formatieplan, het schoolbudget en regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn.

Weten wat er leeft

MR de Linde
MR de Linde

Om haar functie goed te vervullen is het belangrijk dat de medezeggenschapsraad goed weet wat er speelt op school. Ook overlegt de medezeggenschapsraad regelmatig met de directie en de ouderraad van de Linde en plaatst zij van elke vergadering een verslag in de nieuwsbrief.

Onze MR bestaat uit zes leden: drie leerkrachten (Annelies van Roij, Germy Sinke en Wendy Spanjers) en drie ouders (Sanne Kleijn, Remko Kühne en Kim Martens).
Wendy Spanjers wordt tijdens haar zwangerschapsverlof waargenomen door Lenne van Hamont. 
Heeft u ideeën of opmerkingen die belangrijk zijn voor de MR? Neem dan contact op met de voorzitter (Sanne Kleijn)of één van de andere leden. Mailen kunt u naar: lin.mr@skobos.nl 

Vergaderdata 2019-2020

De volgende vergaderdata van het schooljaar 2020-2021 zijn al bekend: 

woensdag 30 september 2020 
woensdag 18 november 2020
woensdag 21 januari 2021

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Naast de MR en de oudercommissie is er ook een bovenschoolse raad die de belangen organisatiebreed behartigt: de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In deze GMR nemen alle medezeggenschapsraden zitting.