De medezeggenschapsraad van de Linde

Behartiging van alle belangen

De medezeggenschapraad (MR) van Kindcentrum de Linde behartigt de belangen van leerlingen, ouders en het leerkrachtenteam. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de school en moet met bepaalde documenten en beslissingen instemmen willen deze geldig zijn. Denk hierbij aan het schoolplan, het formatieplan, het schoolbudget en regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Onze MR bestaat uit zes leden: drie leerkrachten en drie ouders. De leerkrachten worden gekozen door het team, de ouders door de andere ouders tijdens de jaarvergadering in oktober.

Weten wat er leeft

MR de Linde
MR de Linde

Om haar functie goed te vervullen is het belangrijk dat de medezeggenschapsraad goed weet wat er speelt op school. Ook overlegt de medezeggenschapsraad regelmatig met de directie en de ouderraad van de Linde en plaatst zij van elke vergadering een verslag in de nieuwsbrief.
Heeft u ideeën of opmerkingen die belangrijk zijn voor de MR? Neem dan contact op met de voorzitter of één van de andere leden. Mailen kunt u naar: lin.mr@skobos.nl 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Naast de MR en de oudercommissie is er ook een bovenschoolse raad die de belangen organisatiebreed behartigt: de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In deze GMR nemen alle medezeggenschapsraden zitting.